1. Üldsätted

1.1. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Erudir OÜ (reg. kood 16108701) asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Käbliku tn 1, 13426 (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on õppeteenuste pakkuja või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Õppeteenuste pakkuja privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes pakub andmetöötleja kodulehel õppeteenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel õppeteenuseid pakkudes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Õppeteenuste pakkujate isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Õppeteenuse osutamise asukoht;

3.1.6. Haridustase ja täiendkoolitused;

3.1.7. Töökogemus;

3.1.8. Arvelduskonto number.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.3. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.3.1. Töötlemise eesmärk – pakkumiste töötlemine

3.3.2. Töötlemise eesmärk – õppeteenuste pakkujate omandatud haridustase ja täiendkoolituste andmete vastavuse kontroll pakutud õppeteenustele

3.3.3. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitakse seitse aastat. Maksmisega seotud vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

3.4. Andmetöötlejal on õigus õppeteenuste pakkujate isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, õppeteenuseid ostvad füüsilised isikud või juriidilised isikud, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. 

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. Nõude esitatakse digitaalselt allkirjastatud vormis e-posti aadressil support@erudir.com. Nõue rahuldatakse mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.erudir.com kaudu.

Üldtingimused õppeteenuste pakkujatele

Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad õppeteenuste pakkujate ja Erudir OÜ vahelist kokkulepet seoses õppeteenuste osutamisega veebilehe kaudu.

Õppeteenuste osutamiseks peate nõustuma järgmiste tingimustega.

 1. Mõisted
  1. Veebileht on Erudir OÜ veebilehekülg, mille aadress on www.erudir.com.
  2. Klient on isik, kes tellib õppeteenuseid Erudir OÜ veebilehe kaudu.
  3. Õppeteenuste pakkuja on isik, kes on sõlminud kokkuleppe Erudir OÜ õppeteenuste pakkumiseks ja osutab õppeteenuseid Erudir OÜ veebilehe vahendusel. Juhul, kui õppeteenuste pakkuja on füüsiline isik, peab ta olema täielikult teovõimeline. 
  4. Üldtingimused on käesolevas dokumendis sätestatud tingimused.
  5. Kokkulepe on Erudir OÜ ja õppeteenuste pakkuja vahel sõlmitud kokkulepe Erudir OÜ veebilehe kasutamise kohta.
  6. Tasu on rahaline summa, mille Erudir OÜ peab maksma õppeteenuste pakkujale õppeteenuste osutamise eest.
  7. Õppeteenused on teenused, mida õppeteenuste pakkuja osutab kliendile, kelle tellimuse õppeteenuste pakkuja on Erudir OÜ veebilehe kaudu vastu võtnud.
  8. Rahakott on õppeteenuste pakkuja kasutajakonto deposiidile laetud raha.
 2. Kokkuleppe sõlmimine
  1. Õppeteenuste pakkumiseks peab õppeteenuste pakkuja registreerima end Erudir OÜ veebilehel, esitades registreerimisavalduse ja edastades Erudir OÜ’le nõutavad dokumendid. Konto on võimalik registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna. Kui konto on registreeritud, annab Erudir OÜ õppeteenuste pakkuja käsutusse personaalse konto, millele õppeteenuste pakkuja pääseb ligi tema valitud kasutajanime ja salasõna abil. Vajutades registreerimisavalduse esitamisel nupule „Registreeri“, kinnitab õppeteenuste pakkuja ja tagab järgmist:
   1. 2.1.1.Vastavalt kehtivale seadusele õppeteenuste pakkujal on õigus sõlmida kokkulepe Erudir OÜ veebilehe kasutamise kohta õppeteenuste osutamise eesmärgil;
   2. 2.1.2.Õppeteenuste pakkuja on tutvunud,  aru saanud ning nõustunud täita käesolevaid üldtingimusi;
   3. 2.1.3.Õppeteenuste pakkuja poolt Erudir OÜ’le esitatud teave on õige, täpne ning täielik;
   4. 2.1.4.Õppeteenuste pakkuja konto andmed on õiged ning andmete muutmisel viivitamatult uuendab õigusteenuste pakkuja tema profiilis kajastatud teavet ning teatab Erudir OÜ’le muudatustest oma kontaktandmetest;
   5. 2.1.5.Õppeteenuste pakkuja ei anna kolmandatele isikutele oma kontole ligipääsu;
   6. 2.1.6.Õppeteenuste pakkuja toimib kooskõlas õigusaktidega, mis kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil.
  2. Registreerimisel peab õppeteenuste pakkuja esitama enda arvelduskonto andmed. Erudir OÜ kannab osutatud õppeteenuste eest tasu üle õppeteenuste pakkuja esitatud arvelduskontole. Erudir OÜ ei vastuta ebaõigete pangaülekannete eest juhul, kui õppeteenuste pakkuja on esitanud valed arvelduskonto andmed.
  3. Juhul, kui arvelduskonto andmetes on tasude saajaks märgitud juriidiline isik, loetakse märgitud juriidilise isik õppeteenuste pakkujaks ning käesolevate üldtingimuste ja mistahes järgmiste kokkulepete pooleks.
 1. Õppeteenuste osutamine
  1. Õppeteenuste pakkuja kinnitab, et osutab õppeteenuseid kooskõlas kokkuleppega ning Eesti Vabariigis kehtivatega õigusaktidega.
  2. Enne õppeteenuste osutamist esitab õppeteenuste pakkuja Erudir OÜ’le haridust tõendavat dokumendi.
  3. Õppeteenuste pakkuja määrab õppeteenuse hinda. Klient ise valib endale õppeteenuste pakkujat. Õppeteenust on võimalik osutada veebikeskkonnas või isiklikul õppetunnil õppeteenuste pakkuja või kliendi asukohas. Peale õppeteenuste osutamist 24 tunni jooksul klient ja õppeteenuste pakkuja kinnitavad veebikeskkonnas registreeritud konto kaudu, et õppeteenus oli osutatud. Peale kinnitamist deposiit õppeteenuste osutamise eest kajastub õppeteenuste pakkuja konto Rahakotis.
  4. Õppeteenuste pakkujal on õigus otsustada, mis sagedusega õppeteenuseid osutada. Õppeteenuste pakkujal on õigus valida, kas ta võtab vastu klientide tellimusi õppeteenuste osutamiseks.
 2. Tasu väljamaksmise kord
  1. Õppeteenuste pakkujal on õigus esitada tasu väljamaksmise taotlus peale seda, kui tema Rahakotis on deponeeritud vähemalt 30 eurot. Erudir OÜ lahendab tasu väljamaksmise taotluse ning kannab osutatud õppeteenuste eest tasu üle tööpäeviti 48 tunni jooksul alates tasu väljamaksmise taotluse kättesaamisest.
  2. Kui klient loobub õppeteenusest vähem kui 48 tundi enne kokkulepitud ajast, õppeteenuse pakkuja saab tasu täies ulatuses.
 3. Õigussuhted (Erudir OÜ, õppeteenuste pakkujate ja klientide vahel)
  1. Erudir OÜ on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta ise õppeteenuseid ning ei vastuta õppeteenuse pakkujate ja tellijate vahel sõlmitud lepingute täitmise eest. Õppeteenuste pakkuja on teadlik sellest, et ta osutab õppeteenuseid õppeteenuste osutamise lepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid klientidele.
  2. Erudir OÜ veebilehe kui õppeteenuste osutamise veebikeskkonna haldamisel tegutseb Erudir OÜ õppeteenuste pakkujate majandusagendina seoses õppeteenuste pakkujate ja klientide vahel sõlmitavate õppeteenuste osutamise lepingute vahendamisega, sealhulgas võtab klientidelt makseid vastu ning edastab saadud rahalised vahendid õppeteenuste pakkujatele.
  3. Erudir OÜ ja õppeteenuste pakkujate vahel ei teki töövõtu ega töösuhet, seltsingu õigussuhet.
  4. Õppeteenuste pakkuja ei või kokkuleppe täitmist või kokkuleppest tulenevaid õigusi või kohustusi loovutada kolmandatele isikutele.
 4. Vastutus
  1. Erudir OÜ ei taga, et juurdepääs Erudir OÜ veebilehele, sealhulgas õppeteenuste pakkuja kontole toimib ilma katkestuste või vigadeta. 
  2. Õppeteenuste pakkuja vastutab kokkuleppe ja muude õigusaktide rikkumise eest. Õppeteenuste pakkuja on kohustatud peatama rikkumise viivitamatult peale seda, kui on saanud Erudir OÜ’lt või Eesti Vabariigi ametiasutuselt nõude. Õppeteenuste pakkuja on kohustatud hüvitama Erudir OÜ’le kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju.
  3. Kaebused õppeteenuste pakkuja poolt osutatud teenuste osas edastab Erudir OÜ õppeteenuste pakkujale, kes kaebuse aluseks oleva asjaolu eest vastutab. Edasine vaidluskäik toimub kliendi ja õppeteenuse pakkuja vahel. 
 5. Kestus ja lõpetamine
  1. Üldtingimused jõustuvad õppeteenuste pakkuja suhtes siis, kui õppeteenuste pakkuja esitab registreerimisavalduse. Võimalikud muud tingimused ja kokkulepped jõustuvad ajast, millal tingimused on õppeteenuste pakkujale tehtud kättesaadavaks ja õppeteenuste pakkuja alustab või jätkab õppeteenuste osutamist Erudir OÜ veebilehe vahendusel.
  2. Õppeteenuste pakkuja võib kokkulepe igal ajal üles öelda, teatades sellest Erudir OÜ’le vähemalt 14 päeva ette.
  3. Erudir OÜ võib kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest õppeteenuste pakkujale vähemalt 7 päeva ette.
  4. Erudir OÜ’l on õigus ilma ette teatamata kokkulepe üles öelda ja piirata õppeteenuste pakkuja juurdepääs tema kontole.
  5. Erudir OÜ’l on õigus ühepoolselt ning ette teatamata kokkulepe üles öelda ja piirata õppeteenuste pakkuja konto kasutamine, kui õppeteenuste pakkuja rikub üldtingimusi või kokkulepet või käitub pahauskselt. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Erudir OÜ tuvastab, et õppeteenuste pakkuja pole rikkumist toime pannud.
 6. Lõppsätted 
  1. Üldtingimuste muutmisel avaldatakse muudetud versiooni Erudir OÜ veebilehele ning antakse õppeteenuste pakkujale sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Loetakse, et õppeteenuste pakkuja on nõustunud muudetud üldtingimustega juhul, kui ta jätkab Erudir OÜ veebilehe vahendusel õppeteenuste osutamist.
  2. Kokkuleppe muudatused jõustuvad peale seda, kui need on õppeteenuste pakkujale kättesaadavaks tehtud e-posti, õppeteenuste pakkuja konto või muude sidevahendite kaudu ning õppeteenuste pakkuja jätkab Erudir OÜ veebilehe vahendusel õppeteenuste osutamist.
  3. Kokkuleppest tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.